Strategisch Beleidsplan 2019-2023

In het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 beschrijven we ons strategisch beleid voor de planperiode 2019-2023. In dit plan staan onze missie en visie en onze strategie. We formuleren onze doelen in de vorm van ambities. Het bestuur, de staf, de Raad van Toezicht en de GMR hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van dit Strategisch Beleid.

Klik hier om het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 in te zien

Jaarstukken 2019

De Jaarstukken 2019 bestaan uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant. Hiermee leggen we verantwoording af over de ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2019. De Jaarstukken dienen tegelijkertijd als een opmaat voor het formuleren van beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar.

Klik hier om de Jaarstukken 2019 in te zien

Begroting 2020 (inclusief Meerjarenperspectief 2020-2023)

Alle middelen die een schoolbestuur ter beschikking heeft dienen op een verantwoorde en doelmatige manier ingezet te worden. Daarvoor is een goed financieel management een voorwaarde met als basis een goede begroting waarin de te verwachten inkomsten, uitgaven, verplichtingen en risico’s zo nauwkeurig mogelijk zijn berekend.

Klik hier om de begroting 2020 (inclusief Meerjarenperspectief 2020-2023) in te zien