Strategisch Beleidsplan 2015-2019

In het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 beschrijven we ons strategisch beleid voor de periode 2015-2019. In 2014 hebben het management en de staf de lijnen uitgezet voor de planperiode 2015-2019. De uitkomsten zijn gedeeld met het bestuur (nu Raad van Toezicht) en de GMR en zijn de grondslag voor dit Strategisch Beleid.

Klik hier om het Strategisch beleidsplan 2015-2019 in te zien

Jaarstukken 2017

De Jaarstukken 2017 bestaan uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant. Hiermee leggen we verantwoording af over de ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2017. De Jaarstukken dienen tegelijkertijd als een opmaat voor het formuleren van beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar.

Klik hier om de Jaarstukken 2017 in te zien

Begroting 2019 (inclusief Meerjarenperspectief 2019-2022)

Alle middelen die een schoolbestuur ter beschikking heeft dienen op een verantwoorde en doelmatige manier ingezet te worden. Daarvoor is een goed financieel management een voorwaarde met als basis een goede begroting waarin de te verwachten inkomsten, uitgaven, verplichtingen en risico’s zo nauwkeurig mogelijk zijn berekend.

Klik hier om de begroting 2019 (inclusief Meerjarenperspectief 2019-2022) in te zien