De medezeggenschap is op bestuursniveau georganiseerd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen, op bovenschools niveau.

De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Indien men een vergadering bij wil wonen, dient men dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

12-10-2023 19:30 – 21:30 uur GMR-vergadering
21-11-2023 20:00 – 21:30 uur Overleg delegatie RvT
13-12-2023 19:30 – 21:30 uur GMR-vergadering
06-02-2024 19:30 – 21:30 uur GMR-vergadering
21-03-2024 19:30 – 21:30 uur GMR-vergadering
18-04-2024 19:30 – 21:30 uur GMR-vergadering
21-05-2024 20:00 – 21:30 uur Overleg voltallige RvT
12-06-2024 19:30 – 21:30 uur GMR-vergadering

Voorzitter GMR: Mariska Raven – Damveld, leerkracht obs de Eshoek, Annen

Secretaris GMR: Hendrika de Vries (secretaris.gmr@primah.org)

Nieuwsbrieven GMR

Na iedere GMR vergadering wordt een nieuwsbrief gemaakt die verspreid wordt onder het personeel en de ouders van de scholen.