PrimAH Expertise Team (PET)

Wij, het PrimAH Expertise Team, ondersteunen met onze opgebouwde expertise de scholen van Stichting PrimAH, in het vormgeven van Passend Onderwijs.

Hiervoor bieden wij:

 • Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB)
 • Observaties van individuele leerlingen en/of groepen
 • Onderzoek (intelligentie, sociaal-emotioneel, leervoorwaarden, didactisch etc.)
  Ambulante begeleiding
 • Beleid Passend Onderwijs

Hoe werkt het?

Consultatieve leerlingbesprekingen (CLB)

Soms is het voor de school niet direct duidelijk waarom een leerling zich niet naar verwachting ontwikkelt. De school kan hulpvragen rondom deze leerlingen inbrengen tijdens de consultatieve leerlingbesprekingen (CLB-gesprek). Hierin worden met de orthopedagoog/psycholoog handelingsadviezen besproken.

Observatie en/of onderzoek

Na een CLB-gesprek kan duidelijk worden dat een observatie en/of onderzoek door het PET wenselijk is. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind en de wijze waarop de leerkracht daaraan het beste tegemoet kan komen.
De school overlegt met u als ouders hierover. Alleen met uw toestemming vindt er een observatie en/of onderzoek plaats. Het verloop van dit traject staat hiernaast beschreven.

Ambulante begeleiding van de buidelleerlingen

Wanneer het PET en de school constateren dat een leerling een specialistische onderwijsbehoefte heeft, kan de school een buidel bij het bestuur aanvragen. Dit zijn extra mogelijkheden, meestal gericht op inzet van extra personeel (bijvoorbeeld een onderwijsassistent) en materiaal, waarmee de zogenaamde buidelleerlingen meer ontwikkelingskansen geboden kunnen worden binnen het reguliere basisonderwijs.

Wanneer het bestuur de buidel toekent, komt de ambulant begeleider ter ondersteuning op school. Zij komt in principe drie keer per jaar om met de ouders, leerkracht en IB-er te bespreken hoe het gaat met uw kind, welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft en wat alle betrokkenen daarin kunnen betekenen.

Beleid Passend Onderwijs

De beleidsmedewerker onderwijs neemt wekelijks zitting bij het PET voor afspraken t.a.v. het beleid rondom Passend Onderwijs binnen alle scholen van Stichting PrimAH. Bovendien is zij coördinator van het IB-netwerk en aanspreekpunt voor (dreigende) thuiszitters.

Waar staat het PET voor?

 • Expertise
 • Passend Onderwijs
 • Coaching en ondersteuning voor IB-ers en leerkrachten
 • Consultatie
 • Onderzoek en observaties
 • Ambulante begeleiding
 • Oudergesprekken
 • Oplossingsgericht
 • Laagdrempelig
Heleen Lammers

Heleen Lammers

Gedragspecialist

Sherilynn Fischer

Orthopedagoog

Sophie Hendriks

Sophie Hendriks

Orthopedagoog-generalist