Bewegingsonderwijs

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Al onze leerlingen krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs, waarvan in ieder geval één les gegeven wordt door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 geldt dat er dagelijks aandacht gegeven wordt aan een vorm van spel en beweging. Ook voor deze leerlingen geldt dat één keer per week deze les gegeven wordt door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Stichting PrimAH heeft bewust gekozen voor het aanstellen van vakleerkrachten lichamelijke oefening en stelt daarbij dat hun belangrijkste taak is om leerlingen in aanraking te laten komen met bewegingsonderwijs gedurende de basisschoolperiode. Ieder kind doet dat op zijn/haar eigen niveau en de gymlessen zijn dan ook zo ingericht dat daar waar mogelijk is, ieder kind zich op eigen niveau kan ontwikkelen.

Leerlingen maken kennis met de belangrijkste bewegingsvormen en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om be­wegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. Daarnaast om spelvormen als tikspelen, doelspe­len, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen.
Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buiten­schoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewe­gingsactiviteiten. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op vei­ligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen. Het is eigen aan ‘bewegen’ dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.