Focus op de totale ontwikkeling van kinderen

Ieder kind mag er zijn en heeft recht op maximale ontwikkelmogelijkheden op alle terreinen. Het is van belang dat er evenwicht is in het aanbod van de vakken. Naast taal, lezen en rekenen hebben we ook aandacht voor creatieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Onze scholen zijn een veilige plek waar we kinderen, met aandacht en respect voor elkaar, voorbereiden op de toekomst.

Rijke leeromgeving

We bieden kinderen een rijke leeromgeving. Soms gaan ze zelf op zoek naar informatie. Daarmee prikkelen we hun nieuwsgierigheid en krijgen ze inspiratie. De kinderen vormen op hun beurt ook voor ons een inspiratiebron. Samen maken we elkaar nieuwsgierig. Daarbij leren we van en met elkaar.

Onderwijskwaliteit

We hebben doorlopend aandacht voor onderwijskwaliteit. We zijn proactief en alert ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs. Bij alles wat we doen vragen we ons af: Wat draagt dit bij aan de ontwikkeling van het kind?

Interne begeleiding

Op elke school is een IB-er aanwezig. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de IB-er om de leerlingenzorg binnen de school te coördineren, de deskundigheid van de teamleden op het gebied van leerlingenzorg te vergroten en ze bij te staan in de uitvoering van de leerlingenzorg.

PlanB2

In het schooljaar 2016-2017 is een begin gemaakt met een andere visie op de zorgstructuur. Met de introductie van PlanB2 zetten we een zorgadministratie neer waarbij geen dubbelingen meer voorkomen. We zetten daarmee in op het verminderen van de administratieve last van de leerkracht en doen tevens een beroep op hun professionaliteit. Kern van die visie is: durf te vertrouwen op je eigen kracht en professionaliteit, durf los te laten. PlanB2 ondersteunt ons bij het realiseren van deze visie.

MRT

Alle scholen beschikken over een vakleerkracht bewegingsonderwijs die gespecialiseerd is in MRT (motorische remedial teaching). Er is de afgelopen jaren een signaleringssysteem voor MRT opgezet voor alle scholen.

NT2