Onderwijskwaliteit

Stichting PrimAH verstaat onder kwalitatief goed onderwijs het volgende:

  • Kundige, betrokken leerkrachten
  • Passend onderwijs zo veel mogelijk nabij
  • De basis is op orde
  • Maatwerk
  • Rijke leeromgeving
  • Oog voor ieder kind
  • Gelijke kansen
  • Open, eerlijke en proactieve communicatie

De missie van Stichting PrimAH is dat we betekenisvol onderwijs aanbieden, waar ruimte is voor passie, ambitie en talent binnen de autonome schoolorganisatie. We hebben doorlopend aandacht voor onderwijskwaliteit. In het document ‘Zicht op Onderwijskwaliteit’ beschrijven de scholen concreet hoe ze geformuleerde doelstellingen willen bereiken. Er is met behulp van dit document doorlopend oog voor lopende processen en indien nodig wordt tijdig bijgestuurd. We zijn proactief en alert ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs. Bij alles wat we doen vragen we ons af: Wat draagt dit bij aan de ontwikkeling van het kind?

Op onze scholen staat de inhoud centraal en is de administratie ondersteunend aan het lesgeven. Het motto op onze scholen is: ‘Beter met minder‘. Om dit motto te kunnen realiseren is het beleidsstuk ‘Onderwijskundig leiderschap’ de afgesproken standaard en zeggen wij: ‘Zo werken wij!’ om daadwerkelijk efficiënter en kwalitatief goed onderwijs te kunnen leveren en om te kunnen werken vanuit een bepaalde vanzelfsprekendheid. Op onze scholen vertrouwen we op de aanwezige deskundigheid en doen we wat nodig is om optimale afstemming te realiseren. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.

Regie op onderwijskwaliteit

Een directeur op een school van Stichting PrimAH creëert en faciliteert een professionele cultuur, waarin leerkrachten nadrukkelijk mede-eigenaar zijn van processen en resultaten en ook verantwoordelijkheid dragen voor de schoolontwikkeling. De directeur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en via het afgesproken bekwaamheidskompas ook zicht op de ontwikkeling van leerkrachten naar vakbekwame leerkracht. Onderwijskundig leiderschap is essentieel voor doelgerichte sturing en focus in de onderwijsontwikkeling en dus ook voor het realiseren van hoge(re) leerresultaten. De visie op ontwikkeling en leren is hierbij richtinggevend. Een focus op de kernvakken helpt bij het realiseren van hoge leerresultaten.

Focus op de totale ontwikkeling van kinderen

De focus bij Stichting PrimAH ligt bij kwalitatief goed onderwijs. Ieder kind mag er zijn en heeft recht op maximale ontwikkelmogelijkheden op alle gebieden. Het is van belang dat er evenwicht is in het aanbod van de vakken. Naast taal, lezen en rekenen hebben we ook aandacht voor creatieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Onze scholen zijn een veilige plek waar we kinderen, met aandacht en respect voor elkaar, voorbereiden op de toekomst.

Binnen Stichting PrimAH werken wij met gemotiveerde leerkrachten die eigenaarschap tonen en werken aan hun professionele ontwikkeling, op basis van sterktes en talenten. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en met energie.

Rijke leeromgeving

We bieden kinderen een rijke leeromgeving. Soms gaan ze zelf op zoek naar informatie. Daarmee prikkelen we hun nieuwsgierigheid en krijgen ze inspiratie. De kinderen vormen op hun beurt ook voor ons een inspiratiebron. Samen maken we elkaar nieuwsgierig. Daarbij leren we van en met elkaar.

Interne begeleiding (IB)

Op elke school is een intern begeleider aanwezig. De IB-er heeft een inhoudelijke, coachende en ondersteunende rol binnen de school ten aanzien van het handelingsgericht werken. Het werkveld van de IB-er beperkt zich niet tot individueel- en groepsniveau, maar de IB-er heeft ook zicht op de kwaliteit van de ondersteuning die op schoolniveau wordt geboden. De IB-er voert klassenbezoeken uit naar aanleiding van een hulpvraag van de leerkracht. De IB-er ondersteunt leerkrachten bij vraagstukken, coördineert verschillende overlegstructuren en monitort of schoolafspraken voldoende inhoudelijk basis krijgt binnen de school. De IB-er coördineert de analyse van de halfjaarlijkse methodeonafhankelijke toetsen die in de diverse groepen worden afgenomen met behulp van de groepsbesprekingen. De IB-er heeft een signalerende functie als het gaat om de handhaving van de werkwijze zorg, maar kán en mág niet de verantwoordelijkheid voor het wel/niet functioneren van leerkrachten op zich nemen.

Zicht op ontwikkeling

Goed en passend onderwijs betekent ook het bieden van extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Op de PrimAH scholen werken we nauw samen met zorginstanties om het onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. De afspraken tussen de zorginstanties en het onderwijs is gericht op het versterken van de eigen kracht van het kind in de eigen omgeving. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling(en) centraal. Centraal staat: ‘Verbinden door te doen‘.

Op onze scholen bieden we de benodigde (onderwijs)ondersteuning aan door de inzet van het expertiseteam PET. Het expertiseteam ondersteunt de scholen planmatig. De ondersteuning is sterk inhoudelijk en gericht op het verscherpen van onderwijsbehoeften en de vertaalslag naar een concrete en realistische ondersteuningsbehoefte. Waar nodig gebruiken we interne expertise om scholen specifiek te ondersteunen. Binnen PrimAH werken met het programma PlanB2 om zicht te houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. Het doel is om met behulp van PlanB2 de administratieve last van de leerkracht te verminderen, zodat er meer tijd is om effectief onderwijs te geven. Door met PlanB2 te werken doen we tevens een beroep op de professionaliteit van de medewerkers binnen de organisatie. Kern van die visie is: ‘Durf te vertrouwen op je eigen kracht en professionaliteit, durf los te laten. PlanB2 ondersteunt ons bij het realiseren van deze missie.

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van de ouders bij het kind is belangrijk. Het gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. Hierbij worden afspraken gemaakt en wordt er samen gezocht naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind. Het vraagt om nieuwsgierigheid en een open houding van alle partijen. Hierbij past ook een vorm van loslaten en geduld waarbij het vertrouwen naar de leerkracht groot mag zijn. Vanuit gelijkwaardigheid met een eigen invalshoek zoeken naar verbinding in het belang van het kind. Ouders zien wij binnen de stichting als belangrijke partner. Ouders hebben een preventieve en centrale rol. Samen weten en zien we méér.

NT2/Nieuwkomers binnen Stichting PrimAH

Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs willen of moeten volgen. De meeste van deze kinderen beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende om naar een gewone basisschool te gaan. Op stichtingsniveau is het mogelijk om bij aanmelding van een nieuwkomer een aanvraag te doen voor plaatsing in de Taalklas in Assen. De leerlingen worden op deze school ingeschreven en hebben dus daarmee ook de zorgplicht. Naast een intensief taalprogramma, krijgen ze ook les in andere vakken en is er ook aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de Nederlandse Cultuur. De Taalklas is bedoeld voor nieuwkomers van 4 tot en met 12 jaar die het Nederlands nog niet voldoende beheersen. De leerlingen komen uit alle windstreken en kunnen door hun Nederlandse taalachterstand nog niet geplaatst worden in het reguliere onderwijs. De Taalklas bepaalt wanneer de leerling terug kan keren naar een reguliere school. Het is vervolgens de bedoeling dat deze leerlingen zo snel mogelijk passen binnen de basisondersteuning van de school. Binnen PrimAH is expertise aanwezig om het proces op de school te ondersteunen. De Taalklas is niet bedoeld voor NT2 leerlingen. NT2 leerlingen krijgen op basis van onderwijsbehoeften de benodigde ondersteuning op onze scholen. Het expertiseteam van PrimAH is in beginsel betrokken om het onderwijs passend in te richten

Prikl

Binnen Stichting PrimAH is er voor hoogbegaafde leerlingen een bovenschoolse plusklas, waar leerlingen leren en werken aan persoonlijke doelen. We bieden bij Prikl de mogelijkheid om andere kinderen te ontmoeten die hoogbegaafd zijn en op dezelfde manier denken. Er wordt gewerkt met projecten door middel van onderzoekend en ontwerpend leren.

Vanuit de school wordt in overleg met de specialisten begaafdheid van Stichting PrimAH en het PrimAH Expertise Team (PET) vastgesteld of er voor de hoogbegaafde leerling meer nodig is dan de eigen school kan bieden. Als blijkt dat Prikl de specifieke begeleiding kan bieden, kan Prikl voor 1 dagdeel in de week de onderwijsplek zijn.

Bewegingsonderwijs