NT2/ Nieuwkomers

Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs willen of moeten volgen. De meeste van deze kinderen beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende om naar een gewone basisschool te gaan. Op stichtingsniveau is het mogelijk om bij aanmelding van een nieuwkomer een aanvraag te doen voor plaatsing in de Taalklas in Assen. De leerlingen worden op deze school ingeschreven en hebben dus daarmee ook de zorgplicht. Naast een intensief taalprogramma, krijgen ze ook les in andere vakken en is er ook aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de Nederlandse Cultuur. De Taalklas is bedoeld voor nieuwkomers van 4 tot en met 12 jaar die het Nederlands nog niet voldoende beheersen. De leerlingen komen uit alle windstreken en kunnen door hun Nederlandse taalachterstand nog niet geplaatst worden in het reguliere onderwijs. De Taalklas bepaalt wanneer de leerling terug kan keren naar een reguliere school. Het is vervolgens de bedoeling dat deze leerlingen zo snel mogelijk passen binnen de basisondersteuning van de school. Binnen PrimAH is expertise aanwezig om het proces op de school te ondersteunen. De Taalklas is niet bedoeld voor NT2 leerlingen. NT2 leerlingen krijgen op basis van onderwijsbehoeften de benodigde ondersteuning op onze scholen. Het expertiseteam van PrimAH is in beginsel betrokken om het onderwijs passend in te richten.