Strategisch beleidsplan 2019-2023

In het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 beschrijven we ons strategisch beleid voor de planperiode 2019-2023. In dit plan staan onze missie en visie en onze strategie. We formuleren onze doelen in de vorm van ambities. Het bestuur, de staf, de Raad van Toezicht en de GMR hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van dit Strategisch Beleid.

 

 

Jaarstukken

De Jaarstukken bestaan uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Hiermee leggen we verantwoording af over de ontwikkelingen en behaalde resultaten in het voorgaande jaar. De Jaarstukken dienen tegelijkertijd als een opmaat voor het formuleren van beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar.

Klik hier om de Jaarstukken 2021 in te zien

Begroting 2022 (inclusief meerjarenperspectief 2022-2025)

Alle middelen die een schoolbestuur ter beschikking heeft dienen op een verantwoorde en doelmatige manier ingezet te worden. Daarvoor is een goed financieel management een voorwaarde met als basis een goede begroting waarin de te verwachten inkomsten, uitgaven, verplichtingen en risico’s zo nauwkeurig mogelijk zijn berekend.

 

 

Klokkeluidersregeling

In de Code Goed Bestuur van november 2020 is vastgelegd dat werkgevers met meer dan 50 werknemers een klokkenluidersregeling vast moeten stellen. Een klokkenluidersregeling is een interne meldregeling van een (vermoeden van) misstand binnen een organisatie.

 

 

Integriteitscode

In de Code Goed Bestuur van november 2020 wordt het hebben van een Integriteitscode verplicht gesteld. Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen. Waar het bij integriteit in organisaties vooral om gaat, is het bespreekbaar maken van normen en waarden. Dit betekent dat we naast concrete regels ook open praten over wat we wel of niet acceptabel vinden of wat beter kan.

 

 

Klachtenregeling

Wij doen ons best om een goede onderwijsorganisatie en een goede school te zijn. Maar er kunnen situaties ontstaan waarover u niet tevreden bent of waar u zich niet prettig bij voelt. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt zodat we hierover snel met u in gesprek kunnen gaan. Samen met u kunnen we daarna op zoek naar een passende oplossing.

 

Het is ook mogelijk contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Alle scholen binnen Stichting PrimAH hebben een eigen interne vertrouwenspersoon. De naam van deze persoon en hoe deze persoon te bereiken is, staat vermeld in de schoolgids van de school. Daarnaast heeft Stichting PrimAH ook een externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon is niet aan één van onze scholen, het stafbureau of het bestuur verbonden en is dan ook altijd onafhankelijk. De externe vertrouwenspersoon van Stichting PrimAH is Sake Saakstra. Hij is te bereiken via Bureau Meesterschap (T: 0592-304040).

 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u doen? 

 • Luisteren naar uw verhaal.
 • Adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.
 • Naderen informatie geven over de klachtenprocedure.
 • Adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.
 • Adviseren en ondersteunen bij aangifte bij de (zeden) politie.
 • Bijstand geven tijdens de klachtenprocedure.
 • Zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening.
 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Het kan voorkomen dat uw ontevredenheid na gesprekken met school en/of vertrouwenspersoon niet is weggenomen en dat er voor u geen passende oplossing is gevonden. In dat geval heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen.

 

 

De klachtenprocedure kan onderverdeeld worden in:

 

Interne klachtenprocedure voor ouders/verzorgers:

 

Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, dan probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet dan neemt u contact op met de directeur van de school. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing of de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met het stafbureau van Stichting PrimAH. Voelt u zich belemmerd om met uw klacht naar de directeur of naar het stafbureau te gaan, dan kunt u ook terecht  bij de interne vertrouwenspersoon op de school en eventueel daarna bij de externe vertrouwenspersoon van Stichting PrimAH. Als uw klacht naar uw mening dan nog niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie.

 

 

Interne klachtenprocedure voor personeelsleden:

 

In eerste instantie gaat u met uw klacht naar uw schooldirecteur. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing of de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met het stafbureau van Stichting PrimAH. Voelt u zich belemmerd om met uw klacht naar de directeur of naar het stafbureau te gaan, dan kunt u ook terecht  bij de interne vertrouwenspersoon op de school en eventueel daarna bij de externe vertrouwenspersoon van Stichting PrimAH. Als uw klacht naar uw mening dan nog niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie.

 

 

Landelijke klachtencommissie

 

U kunt een klacht indienen bij de LKC. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt een advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. De contactgegevens van de LKC zijn 030 – 280 95 90 (T), info@onderwijsgeschillen.nl (E), www.onderwijsgeschillen.nl (W).

 

 

Vertrouwensinspecteur

 

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: 

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • lichamelijk geweld
 • grove pesterijen
 • extremisme en radicalisering
 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze adviseert en informeert en begeleidt indien nodig in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).