Strategisch Beleidsplan 2019-2023

In het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 beschrijven we ons strategisch beleid voor de planperiode 2019-2023. In dit plan staan onze missie en visie en onze strategie. We formuleren onze doelen in de vorm van ambities. Het bestuur, de staf, de Raad van Toezicht en de GMR hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van dit Strategisch Beleid.

 

Jaarstukken

De Jaarstukken bestaan uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Hiermee leggen we verantwoording af over de ontwikkelingen en behaalde resultaten in het voorgaande jaar. De Jaarstukken dienen tegelijkertijd als een opmaat voor het formuleren van beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar.

 

Begroting 2022 (inclusief Meerjarenperspectief 2022-2025)

Alle middelen die een schoolbestuur ter beschikking heeft dienen op een verantwoorde en doelmatige manier ingezet te worden. Daarvoor is een goed financieel management een voorwaarde met als basis een goede begroting waarin de te verwachten inkomsten, uitgaven, verplichtingen en risico’s zo nauwkeurig mogelijk zijn berekend.

Klokkenluidersregeling

In de Code Goed Bestuur van november 2020 is vastgelegd dat werkgevers met meer dan 50 werknemers een klokkenluidersregeling vast moeten stellen. Een klokkenluidersregeling is een interne meldregeling van een (vermoeden van) misstand binnen een organisatie.

Integriteitscode

In de Code Goed Bestuur van november 2020 wordt het hebben van een Integriteitscode verplicht gesteld. Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen. Waar het bij integriteit in organisaties vooral om gaat, is het bespreekbaar maken van normen en waarden. Dit betekent dat we naast concrete regels ook open praten over wat we wel of niet acceptabel vinden of wat beter kan.