Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De medezeggenschap is op bestuursniveau georganiseerd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen, op bovenschools niveau.

Klik hier voor meer informatie over de GMR van Stichting PrimAH.

De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Indien men een vergadering bij wil wonen, dient men dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.

Data van de GMR-vergaderingen zijn op te vragen bij het stafbureau.

Voorzitter GMR: Mariska Raven – Damveld, leerkracht obs de Eshoek, Annen

Secretaris GMR: Hendrika de Vries (secretaris.gmr@primah.org)

Nieuwsbrieven GMR

Na iedere GMR vergadering wordt een nieuwsbrief gemaakt die verspreid wordt onder het personeel en de ouders van de scholen.