Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH is een bovenschoolse organisatie. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen.

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die alle scholen aangaan.

De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Indien men een vergadering bij wil wonen, dient men dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.

Data van de GMR-vergaderingen zijn op te vragen bij het stafbureau.

Voorzitter GMR: Mariska Raven – Damveld, leerkracht obs de Eshoek, Annen

Secretariaat via secretaris.gmr@primah.org